Whatsapp

 1. Definities
 2. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  1. Steam: Steam leisure & events, wederpartij bij de overeenkomst met de Klant en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;
   gevestigd aan de Beltrumsestraat 10, 7141 AL Groenlo;
   Kvk 09102534 en tevens onder andere handelend onder de namen:

   • Escaperoom Groenlo
   • Ervaar Groenlo
  2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Steam sluit en wederpartij bij de overeenkomst met Steam in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
  3. Deelnemer: natuurlijk persoon die deelneemt aan een Activiteit van Steam.
  4. Activiteit: de dienst(en) die door Steam wordt aangeboden.
  5. Programma: het geheel aan Activiteiten dat door de Klant werd gereserveerd.
  6. Partijen: de Klant en Steam gezamenlijk.
  7. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of anderszins digitaal (bijvoorbeeld via een online interface/website/berichten-applicatie) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 3. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de Activiteiten en/of (groeps)arrangementen georganiseerd of aangeboden door Steam.
  2. Wanneer door Steam gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Steam onderhavige voorwaarden soepel toepast.
  3. Steam behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Klant van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
  4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Steam in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Steam vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
  5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Steam, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een reservering plaats via de website of mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Steam en hier via e-mail of per post een bevestiging van ontvangt.
  2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de overeenkomst aangaat (de Klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Klant ingeschreven Deelnemers wordt veroorzaakt.

 5. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Steam zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Steam het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Steam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Steam worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Steam zijn verstrekt, heeft Steam het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
  4. Steam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Steam is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Steam kenbaar behoorde te zijn.
  5. De klant vrijwaart Steam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

 6. Betaling
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling voorafgaand aan de Activiteit door middel van online betaling of pinbetaling op de locatie. Indien is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Klant het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Steam heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.
  2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Steam de Klant een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Klant niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
  3. Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Steam maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Steam gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 7. Reserveringssom
  1. In de gepubliceerde reserveringssom zijn de kosten voor alle voor de betreffende Activiteit benodigde zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld. Op de website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het Programma. Steam behoudt zich het recht voor om voor het totstandkoming van de boeking de prijs te wijzigen, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, zoals doch niet uitsluitend prijsverhoging van derden of verhoging van belastingen en andere wettelijke tarieven.

 8. Begin- en eindtijd
 9. De begin- en eindtijd van een Activiteit wordt in de reserveringsbevestiging vastgelegd. Indien een Programma of Activiteit aangepast dient te worden, omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op tijd aanwezig is, zal Steam hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant. Steam is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Activiteit geen doorgang kan vinden omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op de overeengekomen begintijd aanwezig is.

 10. Wijziging en annulering van de reservering
  1. De reservering kan door de Klant in overleg met Steam gewijzigd worden. Indien het wijzigen van het aantal deelnemers ertoe leidt dat er minder deelnemers zullen deelnemen aan de Activiteit, gelden op de in mindering gebrachte deelnemers, de annuleringsvoorwaarden van lid 2 van dit artikel van deze voorwaarden.
  2. Indien een reservering wordt geannuleerd of gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen


   1. Annuleringen met betrekking tot COVID19

    1. Zolang Steam de afgesproken dienst kan leveren, heeft de klant geen reden om kosteloos te annuleren tenzij dit tijdig gebeurt.
    2. Annuleringen tijdens lockdown kunnen kosteloos verplaatst worden naar een andere geschikte datum.
   2. Online activiteit
    1. Annulering langer dan 7 dagen voor aanvang: kosteloos
    2. Annulering korter dan 7 dagen maar langer dan 48 uur voor aanvang: 50% op de gereserveerde activiteit
    3. Annulering korter dan 48 uur voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs
    4. Wijzigen van het aantal deelnemers ( max 10% van het totale aantal) kan tot 7 dagen voor de reservering kosteloos. Bij wijzigingen korter dan zeven dagen van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

   3. Binnen- of buitenactiviteit
    1. Annulering langer dan 120 uur voor aanvang: kosteloos
    2. Annulering korter dan 120 uur maar langer dan 72 uur : 20% van totaal factuur
    3. Annulering korter dan 72, maar langer dan 48 uur voor aanvang: 50% van totaal factuur
    4. Annulering korter dan 48 uur voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs

   4. Arrangementen
   5. Onder arrangement verstaan wij een combinatie van onze activiteiten of samenwerkingen met derden.

    1. Annulering volledig arrangement langer dan 3 weken voor aanvang: kosteloos
    2. Annulering korter dan 3 weken, langer dan 2 weken voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs
    3. Annulering korter dan 2 weken, langer dan 1 week voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs
    4. Annulering korter dan 1 week voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs
    5. Wijziging van het aantal deelnemers (max. 10% van het totale aantal) kan tot drie dagen voor de reservering kosteloos. Bij wijzigingen korter dan drie dagen van te voren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
    6. Annuleringen dienen via schriftelijk per mail of per post en gedateerd te gebeuren, deze zijn na bevestiging door Steam geldig.
    7. Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

 11. Niet doorgaan van activiteiten of wijzigingen
  1. Steam behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het Programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld indien de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden of indien aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten Steam hiertoe noodzaken.
  2. Indien voormelde omstandigheden ertoe leiden dat het Programma niet doorgaat of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal Steam de Klant hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.
  3. Indien Steam besluit (delen van) een Programma niet door te laten gaan, verplicht Steam zich tot het afgeven van een waardebon ter waarde van (delen van) het betreffende Programma, zodat (delen van) het Programma op een andere datum door kan gaan. Slechts indien de Klant geen gebruik van wenst te maken van dit aanbod, zal Steam gehouden zijn tot het naar rato restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Activiteiten. Steam is in het geval van annulering van (een gedeelte van) het Programma niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Activiteiten. Indien het personeel van Steam vermoedt dat een deelnemer onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Steam zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Activiteit in zijn geheel stil te leggen. De betreffende deelnemer is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Steam dientengevolge lijdt.

 12. Klachten
 13. Ondanks alle inspanningen van Steam kan het voorkomen dat de Klant een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Activiteit of op de eerste werkdag na de Activiteit bij het personeel van Steam te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Steam niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Steam. Klachten die na deze termijn worden ingediend, hoeven niet door Steam in behandeling te worden genomen.

 14. Aansprakelijkheid
  1. Indien Steam aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Steam aan de Klant in rekening werd gebracht.
  2. Steam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een Activiteit. Steam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. Steam aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Klant gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend, premies voor verzekeringen en kosten voor vervoer, indien een Activiteit niet kan doorgaan.
  4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Steam ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Steam worden door Steam op de Klant verhaald. Voorts zal Steam alle schade op de deelnemer verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende deelnemer werd veroorzaakt.

 15. Opschorting en ontbinding
  1. Steam is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   1. Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   2. na het sluiten van de overeenkomst Steam ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
   3. Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
  2. Voorts is Steam bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Steam op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Steam de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Steam behoudt onder meer steeds het recht schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

 16. Overmacht
  1. Steam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Steam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Steam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Steam worden daaronder begrepen.
  3. Steam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Steam zijn verbintenis had moeten nakomen.
  4. Steam kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Steam gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechter in het arrondissement waar de Klant ressorteert is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
  1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
  2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
  3. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.
  4. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload via de websites van de activiteiten van Steam.